USAGE OF THAI LANGUAGE 050100

Just another WordPress.com site

กระบวนวิชาการใช้ภาษาไทย 050100

                การเป็นนักศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็นต้องรู้จักใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารอย่างระมัดระวัง เนื่องจากโลกในปัจจุบันเป็นโลกสาธารณะ กล่าวคือ การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อสื่อสารด้วยระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตประจำวันของนักศึกษามากขึ้น ข้อเขียนหรือข้อคิดเห็นที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่เราๆท่านๆคิดไว้เช่นก่อน เรามักจะได้ยินเรื่องราวที่เกิดมาจากโลกอินเทอร์เน็ตหนาหูหนาตากันมากขึ้น ฉะนั้น การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารจึงจำเป็นต้องฝึกใช้อย่างระมัดระวังและต้องเรียนรู้เรื่อง “ความรับผิดชอบ”ต่องานเขียน ข้อความรวมทั้งความคิดของตน

              กระบวนวิชาการใช้ภาษาไทย 050100 ของสาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกระบวนวิชาแกนบังคับของหลายคณะ ผู้สอนจึงมีความเห็นว่า การที่นักศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์นั้น ควรต้องมีระบบวิธีคิดที่สมบูรณ์ ทักษะการฟัง พูด อ่านและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนอย่างสมบูรณ์ด้วย การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาควรจะต้องเรียนรู้ งานเขียนในเว็บบล็อคนี้จึงเป็นการฝึกหัดทักษะต่างๆตั้งแต่กระบวนการคิดจนนำไปสู่การถ่ายทอดด้วยการเขียน

                 ฉะนั้น งานเขียนของนักศึกษาในกระบวนวิชานี้จึงไม่จำเป็นที่ทางสาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องเห็นด้วยเสมอไป

และงานเขียนนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของนักศึกษา นักศึกษาจึงควรรับผิดชอบงานเขียนของตน

Advertisements

Post Navigation